ฟันล่างคร่อมฟันบน รักษาได้

      พบว่าในกลุ่มคนเอเชียมีกลุ่มที่มีการสบฟันในลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบนถึง ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกิดจากอัตราการเจริญของขากรรไกรบนน้อยกว่าปกติ ในขณะที่กลุ่มคนชาวยุโรปมีการสบฟันในลักษณะฟันล่างคร่อมฟันบนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้นจึงพบว่าคนไทยส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องฟันล่างคร่อมฟันบน

 

สาเหตุการเกิดฟันล่างคร่อมฟันบน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

 1. เกิดจากการเจริญของขากรรไกรผิดปกติ ซึ่งสามารถเกิดขากรรไกรล่างใหญ่เกินไป (Mandibular excess) และขากรรไกรบนเล็กเกินไป (Maxillary deficiency) ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าหรือพ่อแม่ ซึ่งตำแหน่งฟันมักมีฟันบนที่ยื่นและฟันล่างล้มลงไปหาฟันบน โดยความผิดปกตินี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
 2. เกิดจากการขึ้นของฟันผิดปกติ ซึ่งมาจากการซ้อนเกของซี่ฟัน หรือระหว่างการขึ้นของฟันมีสิ่งขัดขวางให้ขึ้นผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นฟันผุ หรือฟันเกิน ทำให้ลำดับการขึ้นของฟันผิดปกติ ส่งผลต่อการสบฟันได้ นอกจากนี้หากเกิดฟันล่างคร่อมฟันบนในเด็กที่กำลังมีการเจริญของขากรรไกร ฟันล่างที่คร่อมฟันบนจะเบียดบังให้ขากรรไกรบนไม่สามารถเจริญเป็นปกติได้ ส่งผลให้การเจริญของขากรรไกรบนลดลงอีกด้วย

การรักษาฟันล่างคร่อมฟันบน

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติฟันล่างคร่อมฟันบน มักมีปัญหาเรื่องใบหน้าที่มีคางยื่นมากเกินไป หรือส่วนกลางของใบหน้าเล็กเกินไป (รูปหน้าคล้ายมะม่วง) ซึ่งสามารถผิดปกติได้มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งหากผู้ป่วยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปหน้า และมีตำแหน่งฟันที่ผิดปกติไม่มากนัก คุณหมอสามารถแก้ไขได้ด้วยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว

 

     การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว สามารถรักษาฟันล่างคร่อมฟันบนได้ แต่จะทำให้ฟันบนมีตำแหน่งที่ยื่นมากขึ้นได้ เพื่อให้สามารถสบกับฟันล่างที่อยู่ในตำแหน่งยื่นอยู่เดิม ทั้งนี้การรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขรูปหน้าได้ และมีโอกาสที่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในการช่วยให้กลับมามีการสบฟันที่ปกติอีกครั้ง เช่น หมุดจัดฟัน เพลทเพื่อยกการสบฟัน เป็นต้น

 

     โดยแผนการรักษาทั้งหมดคุณหมอจากอัลปาก้าสามารถแนะนำและกล่าวถึงรายละเอียดในการรักษาได้ตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดฟัน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับคำแนะนำอย่างเต็มที่


     ทางกลับกัน หากผู้ป่วยมีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปหน้า หรือมีการสบฟันที่ผิดปกติมาก จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร โดยจะต้องได้รับการวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ เผื่อแก้ไขขากรรไกรที่ผิดปกติในระยะยาว ซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรมีทั้งแผนผ่าตัดเพียงขากรรไกรเดียว (ขากรรไกรล่าง) หรือสองขากรรไกร (ขากรรไกรบนและล่าง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของขากรรไกรในผู้ป่วยนั้นๆ

การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

     การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรคือ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันพร้อมกับผ่าตัดขากรรไกร เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปหน้าและการสบฟัน เป็นการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก ยกตัวอย่างเช่น ขากรรไกรล่างยื่นผิดปกติ (Prognathic mandible) ขากรรไกรล่างเล็กเกินไป (Retrognathic mandible) ขากรรไกรบนยื่นผิดปกติ (Prognathic maxilla) ขากรรไกรบนเล็กเกินไป (Retrognathic maxilla) รวมไปถึงการสบฟันที่ผิดปกติมาก ดังเช่น การสบเปิดของฟันหน้า ฟันหลัง ที่ผิดปกติมากกว่าที่จะสามารถทำการรรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้เพียงอย่างเดียว

การผ่าตัด VS ไม่ผ่าตัดขากรรไกร

สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 • ชอบรูปหน้าตัวเองหรือไม่ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนรูปหน้าได้ ทั้งในแง่ความเบี้ยวของคางและความยื่นของคาง ดังนั้นต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกว่า อยากเปลี่ยนรูปหน้าหรือไม่
 • มุมของฟันหน้าบนและล่าง กรณีมุมและการสบฟันหน้าบนและล่าง ไม่ล้มหรือยื่นมากเกินไป สามารถทำการรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้ แต่เป็นการรักษาที่ปรับให้ฟันสามารถสบได้โดยไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความผิดปกติของฟันที่แท้จริง ดังนั้นมุมฟันหน้าอาจจะมีลักษณะฟันหน้าบนยื่น และฟันหน้าล่างเอียงหลุบ หลังจากได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเสร็จ
 • การสบฟัน หากสามารถใช้ฟันหน้าล่างกัดกับฟันหน้าบนได้ แม้ฟันหลังจะไม่สามารถสบได้ดี แต่ก็นับได้ว่ามีโอกาสสูงที่สามารถจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้

     ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละคนมีเงื่อนไข และความผิดปกติของการสบฟันไม่เหมือนกัน คุณหมอเฉพาะทางจัดฟัน จะต้องพิจารณาส่วนอื่นๆเพิ่มเจิม และช่วยผู้ป่วยเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

 • เข้าปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรเป็นทางเลือกที่ไม่สามารถย้อนกลับเป็นการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากต้องปรับตำแหน่งฟันเพื่อพร้อมที่จะผ่าตัดขากรรไกร
 • วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน และทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์
 • เริ่มจัดฟันเพื่อจัดเรียงตำแหน่งฟันให้ถูกต้องในแต่ละขากรรไกร ซึ่งอาจจะทำให้ใบหน้าดูแย่ลงในช่วงแรก
 • ทำการผ่าตัดขากรรไกร ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาล กับทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ การผ่าตัดขากรรไกร เป็นผ่าตัดด้วยยาสลบ และจะพักในโรงพยาบาล 3-7 วัน
 • จัดฟันต่อด้วยเครื่องมือเดิม เพื่อจัดเรียงฟันในส่วนของรายละเอียดให้มีการสบฟันที่ดีที่สุด ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี

ความเสี่ยงของการผ่าตัดขากรรไกร

 • ชาบริเวณริมฝีปาก เกิดจากตำแหน่งผ่าตัดขากรรไกรเข้าใกล้เส้นประสาทมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการเพียงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย และตำแหน่งของการผ่าตัด) ทั้งนี้สามารถรับประทานวิตามินบี สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเส้นประสาทได้
 • เกิดการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด เนื่องจากการหายของแผล และการดูแลการรักษาของผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน จึงความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ และการดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาดอยู่เสมอ
 • กระดูกขากรรไกรเข้าสู่ตำแหน่งก่อนผ่าตัดในบางส่วน (Relapse) เกิดจากการปรับตัวของกล้ามเนื้อ ดังนั้นทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ จึงวางแผนผ่าตัดให้มากกว่าเล็กน้อย
 • แผ่นดามกระดูกและหมุดที่ยึดกระดูกขากรรไกร อาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อภายหลังได้ จึงการแนะนำให้เอาแผ่นดามกระดูกและหมุดออกหลังจากกระดูกขากรรไกรมีการเชื่อมต่อกันแล้ว (ประมาณ 1 ปีหลังจากการผ่าตัดขากรรไกร)
 • มีความเสี่ยงต่อการตายของเนื้อเยื่อ จากการสูญเสียเลือดที่มาหล่อเลี้ยงฟันส่งผลให้เกิดฟันตายได้ ต้องทำการรักษาคลองรากฟันต่อไป

     การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เป็นการรักษาที่ใช้เวลานาน และใช้องค์ความรู้ต่างๆมารักษาในแต่ละเคส เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาพ ตำแหน่งและการเคลื่อนฟันไม่เหมือนกัน การรักษาจึงต้องใช้ความรู้ ความใส่ใจในการรักษามากเป็นพิเศษ ซึ่งคุณหมอจากอัลปาก้าเป็นคุณหมอที่จบเฉพาะทางจัดฟัน โดยผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (Thai Association of Orthodontists) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.thaiortho.org เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาและมั่นใจได้ว่า รอยยิ้มของทุกคนเมื่อจัดฟันสิ้นสุด จะมีรอยยิ้มที่สวยงาม มั่นใจ ต่อไป

มั่นใจ จัดฟันที่คลินิกทันตกรรมอัลปาก้า จัดฟันด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

“ตัวจริง”

พวกเราอยากให้ทุกคนมีการสบฟันที่ดี และมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจ

Scroll to Top